Služby / Zdravotnické právo

Advokátní kancelář Rada & Partner se zaměřuje rovněž na oblast zdravotnického práva, a to jak na vztahy mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotních služeb, tak i na vztahy mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb při poskytování těchto služeb.

Základní zásady a práva pacientů v rámci poskytování zdravotních služeb jsou zachycena v ústavních předpisech a mezinárodních úmluvách (např. Úmluva o lidských právech a biomedicíně), jimiž je Česká republika vázána. Hlavními právními předpisy regulujícími oblast zdravotnického práva na úrovni zákonných norem jsou zejména:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

V oblasti zdravotnického práva došlo ke změnám rovněž přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který – často souběžně se zákonem o zdravotních službách – upravuje lékařské zásahy ve vztahu k osobnostním právům pacienta. Nová úprava zasáhla podstatným způsobem i do nároků z odpovědnosti za škodu na zdraví, když došlo ke zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. K odškodňování nemajetkové újmy ve smyslu ust. § 2958 zákona č. 89/2012 Sb. bude soudní praxe nadále přistupovat s ohledem na Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku) – viz Metodika.

Kancelář Rada & Partner nabízí v rámci zdravotnického práva zkušenosti mj. s:

 • řízením k získání potřebných oprávnění a splnění podmínek pro poskytování zdravotních služeb
 • zakládáním právnických osob – poskytovatelů zdravotních služeb
 • převodem soukromých praxí
 • právním poradenstvím pro poskytovatele zdravotních služeb v rámci jejich běžné činnosti
 • řešení sporů souvisejících s úhradou zdravotních služeb
 • odpovědností za škodu na zdraví pacienta způsobenou při poskytování zdravotních služeb

Spolupracujeme s: