Služby / Závazkové právo

Kancelář Rada & Partner poskytuje právní pomoc ve věci přípravy smluv, jednostranných právních jednání, či posouzení existujících závazků, a případné odpovědnosti za porušení závazků, a to jak pro soukromé osoby, tak i v rámci komplexní právní pomoci firmám v jejich běžném fungování. Konkrétně máme bohaté zkušenosti s:


  • přípravou a/nebo posouzením převodních smluv (koupě, směna, darování), licenčních smluv, smluv o dílo (včetně smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem), smluv o zápůjčce, smluv o úschově, smluv příkazního typu (např. příkazní smlouvy, smlouvy o zprostředkování nebo komisionářské smlouvy či smlouvy o obchodním zastoupení) a dalších typových smluv uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakož i smluv nepojmenovaných (inominátních)
  • zohledněním speciální úpravy pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem
  • přípravou a úpravami všeobecných obchodních podmínek a adhezních (formulářových) smluv tak, aby byly v souladu s kogentními ustanovení zákona
  • zajištěním a utvrzením dluhů (např. jistota, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta či uznání dluhu)
  • uplatněním práva z vadného plnění, posouzením odpovědnosti za škodu ze závazků, náhrady vzniklé škody, včetně možnosti smluvního omezení náhrady škody, a řešení bezdůvodného obohacení

Spolupracujeme s: