Služby / Správní právo

Správní právo, jakožto odvětví veřejného práva, představuje v současné době rozsahem právních vztahů, které reguluje, jedno z nejobsáhlejších právních odvětví českého právního řádu. Advokáti kanceláře Rada & Partner se v tomto odvětví neustále vzdělávají a získávají nové zkušenosti, proto mohou nabídnout kvalitní právní poradenství včetně zastupování před správními orgány a soudy.


Normami upravujícími tuto veřejnoprávní oblast jsou především zákon č. 500/2004 Sb. správní řád a zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní. Advokátní kancelář Rada & Partner poskytuje právní poradenství spočívající kromě jiného v zastupování fyzických i právnických osob v řízení před správními orgány a soudy včetně Nejvyššího správního soudu, a to zejména v těchto oblastech:

  • stavební právo (územní plánování a stavební řízení)
  • zastupování před úřady ve věcech souvisejících se zdravotnickým či farmaceutickým právem (např. řízení o získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb či řízení před Státním ústavem pro kontrolu léčiv)
  • řízení o průmyslových právech (příprava dokumentů a zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví)
  • přestupkové právo
  • řízení související s podnikatelskou činností klientů – řízení před živnostenským úřadem, rejstříkové řízení, řízení ve věcech ochrany osobních údajů, řízení před katastrálním úřadem apod.

s čímž koresponduje sepis příslušných podkladů a podání pro potřeby klienta.


Spolupracujeme s: