Služby / Právo obchodních korporací

V rámci problematiky práva obchodních korporací poskytuje advokátní kancelář Rada & Partner jak běžné poradenství spojené s každodenním chodem Vaší obchodní společnosti a zajištěním plnění povinností spojených se správou společnosti tak, abyste se mohli soustředit na vlastní podnikání, tak i právní poradenství ve specifických a složitějších případech, které s sebou život obchodní společnosti přináší. Doménou kanceláře Rada & Partner je zejména vnitřní správa korporací, postavení členů volených orgánů obchodní korporace, jejich působnost a zejména odpovědnost za škodu.

Naše služby v oblasti obchodního práva a korporátního práva spočívají zejména v:

 • zakládání obchodních společností a organizačních složek zahraničních osob
 • přípravě, revizích a aktualizaci zakladatelských dokumentů
 • přípravě valných hromad a zasedání ostatních orgánů společnosti
 • jmenování a volbě (členů) orgánů společnosti
 • přípravě smluv o výkonu funkce uzavíraných v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • řešení problematiky tzv. souběhů
 • poradenství týkající se případů odpovědnosti statutárních orgánů za škody včetně případného vymáhání těchto škod
 • zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti
 • zápisu změn do obchodního rejstříku a zakládání zákonem stanovených listin do sbírky listin
 • přeměnách obchodních společností tj. fúze, změny právní formy, rozdělení či převod jmění na společníka, likvidaci společnost
 • vypracování rozborů / stanovisek či poskytování poradenství v otázkách týkajících se některých institutů obchodního práva a jejich praktické aplikace

V oblasti práva obchodních korporací došlo k 1.1.2014 k podstatným změnám, a to zejména v důsledku přijetí zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, který nahradil obchodní zákoník z roku 1991. Zákon přinesl do práva obchodních korporací mnoho změn, které je třeba reflektovat, počínaje nutností změn zakladatelských dokumentů či podřízení se nové právní úpravě jako celku, až po možnou změnu struktury u akciových společností. Kancelář Rada & Partner je připravena Vám poskytnout podporu při přizpůsobování se těmto změnám tak, aby se nijak nedotkly fungování Vaší společnosti.


Spolupracujeme s: