Služby / Právo nemovitostí

Služby v oblasti práva nemovitostí jsou určeny jak developerským firmám, kterým Rada & Partner poskytuje v rámci realizovaného projektu komplexní právní poradenství od zastupování v příslušných správních řízeních až po převody jednotlivých pozemků/domů či jednotek, tak i bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníků v rámci jejich rozhodování a zajišťování správy a provozu domu či soukromým osobám při jednorázových právních jednáních týkajících se nemovitostí.


Oblast práva nemovitostí doznala po 1.1.2014 zásadní změnu především znovuzavedením zásady „superficies solo cedit“ do právního řádu ČR – obecně tedy platí, že stavba je součástí pozemku a nikoliv samostatnou nemovitou věcí. Vzhledem k posílení ochrany dobré víry nabyvatele nemovitosti, který může platně získat nemovitost do svého vlastnictví i od jejího nevlastníka, nabývá právní poradenství na významu.

Klientům nabízíme v této oblasti právní pomoc zejména s/se:

  • přípravou smluvní dokumentace pro převod vlastnického práva nebo zřízení zástavy či jiného věcného práva k nemovitostem, včetně příslušných návrhů na vklad práva do katastru nemovitostí
  • správou a vedením účtu úschovy peněz v rámci prodeje nemovitostí
  • sepsáním či úpravou smluv o nájmu bytu, domu (společné části domu) či prostoru sloužícího podnikání
  • vypracováním prohlášení o rozdělení práva k domu včetně stanov společenství vlastníků, má-li v domě vzniknout
  • přezkoumáním souladu zakladatelských dokumentů bytových družstev s platnými předpisy a případným vyhotovením nových stanov/zpracováním potřebných úprav
  • poradenstvím týkajícím se správy domu a pozemku, služeb a jejich rozúčtování, rozhodování orgánů bytového družstva/společenství vlastníků apod.

Spolupracujeme s: